HAYDARLI KARYESİ TABİ-İ CUMAPAZARI

Köyün kuruluşuna dâir kayıt yoktur. Muhtemelen Afyon ve Karaman arasındaki konar göçer Sarıkeçili aşiretinin Rumeli’ye iskanı ile kurulmuştur. (Kanuni öncesi) Devlet konar göçerleri yerleşik hayâta geçirmek, boş ve geniş Rumeli topraklarını şenlendirmek, Anadolu’daki beylikçilik dönemini kapamak ve asker ihtiyacını gidermek amacıyla bu sürgünü gerçekleştirmiştir. İlk def‘a 1364 yılında Filibe’nin fethiyle Anadolu’dan Türklerin Rumeli’ye iskanı başlamış ve 1683 Viyana kuşatmasına kadar iki yüzyıl sürmüştür. Akıncı beylerinden Evrenos Gazi’nin solkol üzerinde fethettiği yerlere Balıkesir ve Konya bölgesinden Türkler yerleştirilmiştir.

Paşa sancağı Florina kazasına bağlı olan Haydarlı köyünün ilk yapılan tahrîr çalışmasında köyde 44 nefer erkek nüfus bulunmaktaydı. Köyün geliri ise 2521 akçedir.

HAYDARLI KÖYÜ-FLORİNA[1](H.951-1544/1545)

AN ZEAMET-İ RECEB ÇELEBİ (ser-katiban-ı Dergah-ı Ali) an Manastır

1-İmam Hızır Fakih bin İsmail

2-Halil bin İbrahim

3-İshak bin Abdul

4-Mustafa bin Ali

5-Yunus bin Musa

6-Turgut bin Üveys

7-Halil bin Ruşen

8-Ali bin Halil

9-İlyas bin Abdullah

10-Mehmed bin İshak

11-Ferruhşad bin İshak

12-Ali bin Kasım

13-Musa bin Murad

14-Ali bin Yunus

15-Yusuf bin İbrahim

16-Ahmed bin Karaca Hoca

17-Receb bin Balaban

18-Evreşe bin Süleyman

19-Eynel bin Ali

20-Nasuh bin İlyas

21-Musa bin Mustafa

22-Cihanbâlî bin Hüseyin

23-Yusuf bin Alagöz

24-Malkoç bin Mürüvvet

25-Ali bin Halil

26-Nasuh bin Himmet

27-İsmail bin Turgut

28-Hüseyin bin Alagöz

29-Kılağuz bin Nasuh

30-Turgut bin Yasin

31-Veli bin Hamza

32-Durmuş bin Musa

33-Yusuf bin Mustafa

34-Hüseyin bin Hoca

35-Memi bin Hoca

36-Davud bin Abdullah

37-Yusuf bin Mehmed

38-Musa bin İshak

39-Minnet bin Turbâli

40-Hasan bin Sarıca

41-Yusuf bin Hızır

42-Bahtiyar bin Musa

43-Karaca bin Alagöz

44-Turgut bin Tatar

 

İMAM:1

NEFERAN:43

RESM-İ BOYUNDURUK:258 çift

GENDÜM:780 akçe

MAHLUL: 42 himl-756 akçe

BURÇAK: 2 HİML-11 akçe

MERCİMEK: 1 keyl-4 akçe

RESM-İ KOVAN: 62 akçe

NİYABET ve ARUSİYE: 300 akçe

AŞAR-I PİRİ bin HALİL

GENDÜM:10 himl-260 akçe

MAHLUD:5 himl-90 akçe

YEKUN:2521 akçe

1613 yılında yapılan tahrirde Haydarlı Köyü Paşa Sancağı Cumapazarı kazasına bağlı 100 erkek nüfusu hâvî Yörük köyüdür. Köyde akıncı ve eşkinci askerleri mevcut olup bunlar seferde geri hizmette yer alırlardı. Yamaklar ise eşkincileri sefere göndermek amacıyla her biri 50 akçe vererek avarızdan (olağanüstü vergi) muaf oluyorlardı. 1683 yılına kadar eşkinci ve akıncı teşkilatı devam etmiş, Viyana bozgunundan sonra bölgedeki Yörükler Evlâd-ı Fatihan adıyla yeniden teşkilatlandırılmışlardır.

HAYDARLI-1022/1613[2]

HAYDARLI KARYESİ TABİ-İ CUMAPAZARI

 

SIRA ŞAHIS DURUMU AÇIKLAMA
1 Ömer Hızır Fakih (İmam) İmam
2 Koca Halil Ç
3 İshak Abdül Ç Yamak
4 Ali Mustafa Ç Eşkinci
5 Ahi Ahmed Ç
6 Sefer Halil Ç
7 Ali Halil Ç Yamak
8 Hüseyin Mehmed Ç
9 İnebeyi Ferruhşad Ç Yamak
10 Ali Kasım Ç Eşkinci
11 Musa Murad Ç Akıncı Yamak
12 Ali Yunus Ç Yamak
13 Ahmed Durak Ç
14 Memi Evrim (?) Ç Yamak
15 Eynel Ali Ç Yamak
16 Nasuh İlyas Ç Yamak
17 İbrahim Musa Ç Yamak
18 Zeynel Cihan Ç Yamak
19 Seydi Yusuf Ç
20 Bayramlı Mürüvvet Ç
21 Hamza Sekban Ç Yamak
22 Keyvam (?) Veli M
23 Yunus Nasuh M
24 İsmail Eynel M
25 Süleyman Musa M
26 İnebeyi Ali M
27 ….(?) Halil M
28 Haydar Mustafa M
29 Nasuh Receb M
30 Durmuş Abdullah K
31 Hızır Halil Ç
32 Nasuh Halil Ç
33 Koçak Halil Ç
34 Veli Hamza Ç
35 Piri Musa Ç
36 Yusuf Mustafa Ç
37 Memi Hasan Ç
38 Turali Davud Ç
39 Mehmed bin Musa Ç
40 Mustafa Hasan Ç
41 Hızır Yusuf Ç
42 Evrim Bahtiyar (?) Ç Eşkinci
43 Murcel (?) Karaca Ç Yamak
44 Korgud Tatar Ç Eşkinci
45 Hüseyin Turgut K
46 Elvan Veli M
47 Mustafa Hasan K
48 Turhan Ali Ç
49 Receb Memi Ç
50 Hürrem Veli Ç
51 Sefer Mürüvvet Ç
52 Hızır Timur Ç Akıncı
53 Ali Ferhad Ç Eşkinci
54 Turgut Ferhad Ç
55 Turhan Haydar Ç
56 Haydar Koca Ç
57 Ali Karaca Ç
58 Durhan Eynel Yamak
59 Ali Mustafa Ç Yamak
60 Mehmed Eynel Ç
61 Nebi Eynel Ç Ulak
62 Memi Sarıca Ç
63 Abdi Halil Ç
64 Yusuf Hüseyin Ç Akıncı
65 Kubad Halil Ç
66 Nefis Musa Ç Akıncı
67 Musa İdris Ç Yamak
68 Nasuh (?) İlyas Ç
69 Masyan (?) Uğur Yamak
70 Ahmed Hasan Ç Yamak
71 Ramazan Durak Ç Yamak
72 Ali Halil Ç Eşkinci
73 Hasan Durak Ç Akıncı
74 Derviş Karaca Ç Akıncı
75 Durak Yusuf Ç Eşkinci
76 Memi Hasan Ç Akıncı
77 Behram Veli Ç Akıncı
78 Musa Hüseyin Ç Eşkinci
79 Ramazan Eynel M
80 Şaban Mustafa K
81 Ali Turgut Yamak
82 Şaban Turgut K
83 Burak İlyas K Yamak
84 Vamus (?) K Yamak
85 Hasan Çingane K Eşkinci
86 Bali Ali K Eşkinci
87 Musa İdris K Yamak
88 Hüseyin Eynel K
89 Nasuh Nalband K Yamak
90 Musa Bahtiyar K Yamak
91 Hamdi Ramazan Ç Yamak
92 Ali Ramazan Ç
93 Murad Hoca Ç Beratlı müderris (?)
94 Piri Durmuş K Yamak
95 Ali Abdullah Ç
96 Durak İsmail Ç Yamak
97 Eberi (?) Turgut Ç Akıncı
98 Kubad Mustafa K
99 Kerim Nesimi M
100 Ese (?) Veli M

 

HASIL-I KARYE-İ HAYDARLI

 

ÇİFT:70                                 HASILAT:1540 akçe

BENNAK:16                         HASILAT:192   akçe

MÜCERRED:13                   HASILAT:78     akçe

GENDÜM      30 himl            HASILAT:780 akçe

MAHLUT      20 himl            HASILAT:360 akçe

BURÇAK      1 himl              HASILAT:22 akçe

MERCİMEK  1 himl              HASILAT:26 akçe

KOVAN ÖŞRÜ                    HASILAT:60 akçe

KETTAN ÖŞRÜ                   HASILAT:114 akçe

NİYABET VE ARUSİYE

RESMİ VE DEŞTBANİ MAA

TAPU-I ZEMİN                                HASILAT:110 akçe

BOSTAN RESMİ                 HASILAT:52 akçe

 

AŞAR-I PİRİ bin HALİL

GENDÜM      5 himl              HASILAT:130 akçe

MAHLUT      2 himl              HASILAT:36 akçe

 

AN-YEKUN:36 himl                                   HASILAT:3500 akçe

 

TANZİMAT SONRASI CUMAPAZARI

1845 yılı temettuat (gelir vergisi) defterlerinde tarım ve havyacılık ile uğraşan bir köy olarak görünen Haydarlı köyünde gelir vergisi verenlerin listesi şu şekildedir.

HAYDARLI TEMETTUAT (1844-1845)

Rumeli eyaletinin hâvî olduğu elviyeden Kesriye Sancağı’nda Cumapazarı kazasına merbut nevâhî ve kurrâ ahalisinin geçen altmış (1260) senesine mahsuben bir senede vergi-i mahsusaları olan meblağ ile ahâlî-i merkumenin ber mûceb-i tahrîrât sinin-i tahrîr olunan temettuatlarının yekununu mübeyyin defterdir ki ati beyân olunur.

 

Haydarlı temettuat icmâl (Gelir vergisi defteri)[3]

 

Hâne No İsim işi Temettuat (guruş)
1 1 Ali oğlu Yakub (çiftçi) Çiftçi 1070
1 2 Ali oğlu Hasan Çiftçi Geliri yok
1 3 Hüseyin oğlu Ali Çiftçi 745
1 4 Kara Osman oğlu Ömer Çiftçi 992,5
1 5 Yakub oğlu Yusuf ??? kerimesi Çiftçi 500
1 6 Mustafa oğlu Yakub Çiftçi 1294,5
1 7 Ali oğlu Veli Çiftçi 945
1 8 Mustafa oğlu Kara Mehmed Çiftçi 460
1 9 Mustafa oğlu Hüseyin Çiftçi 460
1 10 Zenun oğlu İsa Çiftçi 1313
1 11 Hacı Bekir oğlu Ali Çiftçi 1615
1 12 Hacı Bekir oğlu Osman Çiftçi 1090
1 13 Ali oğlu İbrahim Çiftçi 790,5
1 14 Deli Ali oğlu Musa Çiftçi 1335
1 15 Deli Ali oğlu Veysel Çiftçi 370
1 16 Yakub oğlu Mahmud Çiftçi 1045
1 17 Çakır oğlu Mahmud Çiftçi 520
1 18 Osman oğlu Süleyman Çiftçi 180
1 19 Resul oğlu Mustafa Çiftçi 1570
1 21 Hüseyin oğlu Zülfikar Çiftçi 3587,5
1 22 Ahmed oğlu Hüseyin Çiftçi 1330
1 23 İbrahim oğlu İbrahim Çiftçi 1476
1 24 Yakub oğlu Mehmed Çiftçi 870
1 25 Yakub oğlu Emrullah Çiftçi 2225
1 26 Hüseyin oğlu Cafer Çiftçi 390
1 27 Hüseyin oğlu Sâlih Çiftçi 530
1 28 Osman oğlu Sâlih Çiftçi 2560
1 29 Hebit oğlu Mustafa (sıbyan muallimi) Çiftçi 1120 (920+200)
1 30 Mesud oğlu Ömer Çiftçi 1695
1 31 Yakub oğlu Ali Çiftçi 970
1 32 Ahmed oğlu Hacı Hasan Çiftçi 3553,5
1 33 Lütfü oğlu Ömer Çiftçi 965
1 34 Lütfü oğlu Murtaza Çiftçi 998
1 35 Mahmud oğlu İbrahim Çiftçi 3120
1 36 Hasan oğlu Abdullah Çiftçi 915
1 37 Veli oğlu Osman Çiftçi 3176,5
1 38 Yusuf ??? oğlu Mustafa Çiftçi 1120
1 39 Sinan oğlu Mehmed Çiftçi 1413
1 40 Lütfü oğlu Abdurrahman (Cuma karyesinde Mustafa Beyzade Ruşen Bey’in hizmetkarıdır) Çiftçi 350
1 41 Mehmed oğlu Süleyman Çiftçi 4313,5
1 42 Behzad oğlu Hüseyin Çiftçi 2000 (tahmini)
1 43 Behzad oğlu Sâlih Çiftçi 800
1 44 Mehmed oğlu Ahmed (Kırca) Çiftçi 4405
1 45 Hacı İsmail oğlu Yaşar Çiftçi 1015
1 46 Resul oğlu Yunus (bekçi) Çiftçi 400
1 47 Ali oğlu İbrahim (kiracı) Çiftçi 480
1 48 Ömer oğlu Hüseyin Çiftçi 1469
1 49 Derviş oğlu Osman (oğlu Zülfikar köy kahyası olduğu: 300 çiftçi 1010+300=1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMA KAZASI’NA BAĞLI KÖYLER VE NÜFUSU (1892)[4]

 

Köy Hane Nüfus Köy Hane Nüfus
Erdoğmuş 172 984 Şahinler 77 454
İnoba 111 606 Salpuh 152 1022
Arina 58 345 Sarınanlar 115 555
İğneli 131 736 Tavaresler 21 133
Enburiye 223 937 Tarakçılar 21 150
Ölmez 37 192 Grametik 138 786
Üçne 127 726 Frangoçe 110 634
Bayraklı 47 276 Kolgal 392 2561
Balaç 511 2454 Karapınar 63 342
Bahçeli 21 112 Karaağaç 137 800
Pâlbehör 116 653 Kozlu 127 701
Trebişte 87 445 Katranca 305 2093
Trebine 27 93 Karameşe 273 1362
Demirciler 61 369 Kolarça 73 374
Cuma 463 2679 Kurçova 93 502
Cuma 129 740 Kalburcular 37 223
Çallı 17 104 Kırmızı 9 59
Çor 177 950 Kabalobası 50 313
Çalıcılar 413 2084 Kocamutlu 63 359
Hasanköy 132 733 Küçükmutlu 90 527
Haydarh 133 882 Köseler 195 928
Turgutlar 52 250 Kiliseli 549 1615
Debre                      ‘ 255 1332 Gelisore 19 131
Dedeler 103 590 Langa 80 410
Deynli 63 348 Menteşelli 22 133
Dragutneşte 24 194 Morallar 76 ■376
Rakete 77 459 Nalbantköy 141 743
Radoniş 14 78 Voyvodina 45 279

 

RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ DÖNEMİ

 

CUMA KAZASI UMUMİ NÜFUSU[5]

YER ADI MÜSLİM MÜSLİM G. MÜSLİM G. MÜSLİM
ZÜKUR İNAS ZÜKUR İNAS
Kayalar Kasabası 1854 1582
Kolfal obası 1782 1196
Durgutlar 72 82 106 100
Karapınar 63 63 142 143
Sılpova 643 620 69 77
Hasanköy 289 261 206 168
Debre 595 539 337 267
Radoniş çiftliği 56 46
Erdoğmuş 581 559
Karağaç 553 558
İneoba 454 337
Baraklı 187 139
Cuma 546 487
Celli 47 51
Haydarlı 455 327
Frankoça 135 187 537 398
Voyvodina 176 144
Arine 225 190
Kozlu 436 412
Trebişte 169 179 142 117
İğneli 468 474
Nalbant 273 270 196 178
Çor 599 562
Knof 175 153 110 127
Rakita 356 326
Palihor 127 113 367 365
Linga 193 153 87 88
Enburiye 175 118 699 669
Çalcılar 1287 1199
Katranca (nahiye) 653 651 596 493
Karameşe 929 866
Koçana 903 875
Grametik 295 267 267 250
Köseler 575 589
Öklemez(?) 122 140
Kolarça 312 224
Moralar 222 211
Uçana 456 430
Blac 1809 1617
Trebine çiftliği 151 148
Kumana çiftliği 154 137
YEKUN 17026 15108 6388 5714

 

CUMA KAZASI KÖYLERİNDEKİ MUHTARLAR

Kayalar nam-ı diğer Cuma kazasına merbut kurranın 1320/1904-1903 senesine mahsuben intihab ve tayin olunan muhtaranıyla azalarının isimleri

 

Haydarlı Cami-i Atik Mahallesi Mustafa Hüseyin (muhtar-ı evvel)
Aza Ahmed Osman
Aza Elmas Süleyman
Aza Arif Hacı Veli
Aza İsmail Kadir
Haydarlı Cami-i Cedid Mahallesi Bayram Süleyman (muhtar-ı evvel)
Yusuf Zülfü (muhtar-ı sani)
Aza Tahir Çavuş
Aza Osman Hoca
Aza Abdurrahman Hüseyin Ağa

[6] BALKAN HARBİ SONRASI

1912 balkan savaşından sonra Yunanistan bölgesinde kalan Haydarlı köyü Kozana livası Kayalar Kazası’na bağlı kalmıştır. 1924 yılı mübadelesi ile Haydarlı köyü Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağılmıştır. Muhtelit Mübadele Komisyonu’na tasfiyenamelerini veren Haydarlı köyü sakinleri şunlardır.

 

MUHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU EVRAKI (130,16,13,2)

MANASTIR VİLAYETİ KOZANA LİVASI KAYALAR KAZASI HAYDARLI KÖYÜ

 

Sıra Yer İsim Açıklama
1 284,856,1 Raif oğlu Ferit ve Refik Çiftçi
2 281,845,17 Hüseyin oğlu Abdullah Çiftçi
3 302,974,11 Kahraman Çiftçi
4 315,1059,15 Hasan kızı Tevfika Çiftçi
5 322,1101,17 Hüseyin oğlu Bekir Çiftçi
6 320,1088,15 Hacı Hüseyin oğlu İbrahim Çiftçi
7 320,1088,3 Hacı Hasbi oğlu Kahraman Tüccar
8 320,1088,2 Hacı Hüseyin oğlu Yakub Esnaf
9 320,1088,1 Hacı Hasbi oğlu İbrahim Çiftçi
10 318,1073,14 Hacı Yakub oğlu Hacı Ahmet ve eşi Salih kızı Ayşe (Kuşadası Şirince köyü iskan) Çiftçi
11 322,1101,17 Hüseyin oğlu Bekir Çiftçi
12 331,1154,18 Raif çocukları Ferit ve Refik Çiftçi
13 337,1190,3 Abdullah kızı Fatma (Yozgat’ta iskan) Çiftçi
14 340,1205,19 Hacı Hasbi oğlu Niyazi Çiftçi
15 340,1205,20 Ali oğlu Bekir Çiftçi
16 340,1205,21 Bekir oğlu Yusuf Çiftçi
17 340,1205,22 Emin oğlu Şefik Çiftçi
18 340,1205,23 Yaşar oğlu Ali Çiftçi
19 340,1205,24 Hamit kızı Emine Çiftçi
20 340,1205,25 Adem oğlu Refik Çiftçi
21 340,1205,26 HAYDARLI KÖYÜ VAKFI
22 340,1205,27 Salih kızı Saliye Çiftçi
23 340,1205,28 Müslim oğlu Ethem Çiftçi
24 340,1205,29 Hamit kızı Hatice Çiftçi
25 340,1205,30 Şaban oğlu Halit Çiftçi
26 340,1205,31 Hüseyin oğlu Talip Çiftçi
27 345,1232,1 Recep oğlu Ali Rıza Çiftçi
28 345,1232,2 Ahmet oğlu Necip Çiftçi
29 345,1232,3 Ahmet oğlu Cemal Çiftçi
30 345,1232,4 Ahmet oğlu İlyas Çiftçi
31 345,1232,5 Ahmet oğlu Recep Çiftçi
32 345,1232,6 Hüseyin oğlu Ahmet Çiftçi
33 345,1232,7 Abdürrahim oğlu Hasan Çiftçi
34 345,1232,8 Sadullah oğlu Ömer Çiftçi
35 345,1232,9 Hüseyin oğlu Abdullah Çiftçi
36 345,1233,1 İsmail oğlu Hasan Çiftçi
37 345,1233,2 Yusuf oğlu İsmail Çiftçi
38 345,1233,3 Koca Ali oğlu Mustafa Çiftçi
39 345,1233,4 Salih oğlu Adem Çiftçi
40 345,1233,5 Salih oğlu Ali Çiftçi
41 345,1233,6 Nebi oğlu Abdurrahman Çiftçi
42 345,1233,7 Mehmet oğlu Hüsnü Çiftçi
43 345,1233,8 Hüseyin oğlu Hamit Çiftçi
44 345,1233,9 Bekir oğlu Hüseyin Çiftçi
45 345,1233,10 Emin oğlu İzzet Çiftçi
46 345,1233,11 Hüseyin oğlu Sami Çiftçi
47 345,1233,12 Abdurrahman oğlu Mero Çiftçi
48 345,1233,13 Mustafa oğlu Hüseyin Çiftçi
49 345,1233,14 Hızır oğlu Kamil Çiftçi
50 345,1233,15 Yusuf oğlu Azim Çiftçi
51 345,1233,16 Sadullah oğlu Kerim ve Ahmet kızı Hafize
52 345,1233,17 Mahmut kızı Ayşe ve Osman oğlu Kamil Çiftçi
53 345,1233,18 Hacı Hasbi oğlu İbrahim Çiftçi
53 345,1233,19 Hacı Hasbi oğlu Abdurrahman Çiftçi
54 345,1233,20 Eşref oğlu Samiyüddin Çiftçi
55 345,1233,21 Abdurrahman oğulları Süleyman ve Efrahim Çiftçi
56 345,1233,22 Abdurrahman oğlu İlyas Çiftçi
57 345,1233,23 Hacı Hasbi oğlu Kahraman Çiftçi
58 345,1233,24 Kahraman kızı Ayşe Çiftçi
59 345,1233,25 Kahraman oğlu Arif Çiftçi
60 345,1233,26 Hacı Hasbi oğlu Niyazi Çiftçi
61 345,1234,1 Abdullah oğlu Bahaddin Çiftçi
62 345,1234,2 Bekir oğlu Mümin Çiftçi
63 345,1234,3 Recep oğlu Ramazan Çiftçi
64 345,1234,4 Bayram oğlu Abdül Çiftçi
65 345,1234,5 Salih oğlu Selami Çiftçi
66 345,1234,6 Mahmut kızı Hanife Çiftçi
67 345,1234,7 Salih oğlu Kamil Çiftçi
68 345,1234,8 İsa oğlu Resmi Çiftçi
69 345,1234,9 Muharrem oğlu Kadif Çiftçi
70 345,1234,10 Muharrem oğlu Hakkı Çiftçi
71 345,1234,11 Muharrem oğlu Kadir Çiftçi
72 345,1234,12 Habil oğlu Veli Çiftçi
73 345,1234,13 İbrahim oğlu Yusuf ve Recep Çiftçi
74 345,1234,14 Şaban oğlu Bayram Çiftçi
75 345,1234,15 Şaban oğlu Mahmut Çiftçi
76 345,1234,16 İdris oğlu Kerim Çiftçi
77 345,1234,17 Mehmet oğlu Salih Çiftçi
78 345,1234,18 İsa oğlu Fehmi Çiftçi
79 345,1234,19 Yusuf ve annesi Zeynep Çiftçi
80 345,1234,20 Mehmet oğlu Nazmi Çiftçi
81 345,1234,21 Mehmet oğlu Derviş Çiftçi
82 345,1234,22 Mümin oğlu Ramazan ve eşi Döndü Çiftçi
83 345,1234,23 Halim oğlu Sevaid Çiftçi
84 345,1234,24 Hasan oğlu Şaban Çiftçi
85 345,1234,25 Emrullah oğlu Salih Çiftçi
86 345,1234,26 Nazif oğlu Recep Çiftçi
87 345,1234,27 Mustafa oğlu Hasbi Çiftçi
88 345,1234,28 Hacı Kamil oğulları Mustafa ve Zekeriya Çiftçi
89 345,1234,29 Hacı Kamil eşi ve kızı Ayşe Çiftçi
90 345,1234,30 Mustafa oğlu Hacı Kamil Çiftçi
91 345,1235,1 Kazım oğlu Sakıp Çiftçi
92 345,1235,2 İsmail oğlu Kazım Çiftçi
93 345,1235,3 Şuayb oğlu Halim Çiftçi
94 345,1235,4 Sülü oğlu Salim Çiftçi
95 345,1235,5 Hüseyin oğlu Şaban Çiftçi
96 345,1235,6 Recep oğlu Ali Çiftçi
97 345,1235,7 Yakub oğulları Mustafa, Ziya, İsmail Çiftçi
98 345,1235,8 Mustafa oğlu Yaşar Çiftçi
99 345,1235,9 Nasuh oğlu Yusuf Çiftçi
100 345,1235,10 İsmail oğlu Nasuh Çiftçi
101 345,1235,11 Kadir oğlu Mustafa Çiftçi
102 345,1235,12 Kadir oğlu Şevki Çiftçi
103 345,1235,13 Ahmet oğlu Şaban Çiftçi
104 345,1235,14 Ahmet oğlu Adem Çiftçi
105 345,1235,15 İlyas oğlu İsmail Çiftçi
106 345,1235,16 Arif oğlu Elmas Çiftçi
107 345,1235,17 İbrahim kızı Ayşe Çiftçi
108 345,1235,18 Recep oğlu Muharrem Çiftçi
109 345,1235,19 Hamdi, Üzeyir, Ayşe Çiftçi
110 345,1235,20 İslam oğlu Necip Çiftçi
111 345,1235,21 Necip oğlu Nazmi Çiftçi
112 345,1235,22 Muhtar oğlu Muharrem Çiftçi
113 345,1235,23 Hasan oğlu Halit Çiftçi
114 345,1235,24 Abidin oğlu Zeynel Çiftçi
115 345,1235,25 Hüseyin oğlu Mehmet Ali Çiftçi
116 345,1235,26 Hasbi oğlu Mümin Çiftçi
117 345,1235,27 Haremi oğlu Hüseyin Çiftçi
118 345,1235,28 Şehabeddin oğlu Aziz Çiftçi
119 345,1236,1 Sait oğlu Acem Çiftçi
120 345,1236,2 Sait oğlu Ahmet Çiftçi
121 345,1236,3 Ahmet oğlu Muhtar Çiftçi
122 345,1236,4 İsmail oğlu Beytullah Çiftçi
123 345,1236,5 Mustafa oğlu Tevfik Çiftçi
124 345,1236,6 İsmail oğlu İbrahim Çiftçi
125 345,1236,7 İsmail oğlu Recep Çiftçi
126 345,1236,8 Ali Osman oğlu Emrullah Çiftçi
127 345,1236,9 Bilal oğlu Ramazan Çiftçi
128 345,1236,10 Süleyman oğlu Ahmet Çiftçi
129 345,1236,11 Murat oğlu Ali Çiftçi
130 345,1236,12 Musa oğlu Mümin Çiftçi
131 345,1236,13 Musa oğlu Nazmi Çiftçi
132 345,1236,14 Musa oğlu Osman Çiftçi
133 345,1236,15 Ali oğlu Salih Çiftçi
134 345,1236,16 İsmail oğlu Mehmet Çiftçi
135 345,1236,17 Mümin oğlu Hasan Çiftçi
136 345,1236,18 Celaleddin oğlu Rasim Çiftçi
137 345,1236,19 Celaleddin oğlu Muhiddin Çiftçi
138 345,1236,20 Yakub oğlu Vahit Çiftçi
139 345,1236,21 Yaşar oğlu Mümin Çiftçi
140 345,1236,22 Salih oğlu Abdurrahman Çiftçi
141 345,1236,23 Abdurrahman oğlu Mümin Çiftçi
142 345,1236,24 Mehmet Ali oğlu Ramazan Çiftçi
143 345,1236,25 Ali oğlu Salih Çiftçi
144 345,1236,26 Selahaddin oğlu Hasan Çiftçi
145 345,1236,27 Molla Kadir oğlu Kadir Çiftçi
146 345,1236,28 Ramazan oğlu Mahmut Çiftçi
147 345,1236,29 Mümin oğlu Abidin Çiftçi
148 345,1236,30 Mümin oğlu Osman Çiftçi
149 345,1237, 1 Recep oğlu Salim Çiftçi
150 345,1237, 2 Bilal oğlu Akif Çiftçi
151 345,1237,3 Ruşen oğlu Mümin Çiftçi
152 345,1237,4 Veli oğlu Salih Çiftçi
153 345,1237,5 Mümin oğlu Kadir Çiftçi
154 345,1237,6 Mümin oğlu Nazif Çiftçi
155 345,1237,7 Recep kızları Gülbeyaz ve Hamide Çiftçi
156 345,1237,8 Mümin oğlu Rahim+ Çiftçi
157 345,1237,9 Fettah oğlu Hüseyin Çiftçi
158 345,1237,10 Fettah oğlu Ahmet Çiftçi
159 345,1237,11 Süleyman oğlu Hacı Hasbi Çiftçi
160 345,1237,12 Elmas oğlu Mümin Çiftçi
161 345,1237,13 İbrahim kızı ve Ali ve eşi Ayşe Çiftçi
162 345,1237,14 Şaban oğlu Cavit Çiftçi
163 345,1237,15 Abdürrahim çocukları Ramazan ve Sevdiye Çiftçi
164 345,1237,16 Zekeriya oğlu İbrahim ve Ali oğlu Yusuf Çiftçi
165 345,1237,17 Hüseyin kızı Nazl Çiftçi
166 345,1237,18 Mümin oğlu Hüseyin Çiftçi
167 345,1237,19 Şehabeddin oğlu Hasan Çiftçi
168 345,1237,20 Şehabeddin oğlu Aziz Çiftçi
169 345,1237,21 Mehmet oğulları Şaban, Mehmet, Selim ve Hüseyin Çiftçi
170 345,1237,22 Arif oğlu Mahmut Çiftçi
171 345,1237,23 Selim oğlu Elmas Çiftçi
172 345,1237,24 Selim oğlu İzzet Çiftçi
173 345,1237,25 Selim oğlu Abdülkerim Çiftçi
174 345,1237,26 Celaleddin oğlu Ahmet Çiftçi
175 345,1237,27 Celaleddin oğlu Abdülmümin Çiftçi
176 345,1237,28 Celaleddin oğlu Mümin Çiftçi
177 345,1237,29 Celaleddin oğlu Mehmet Çiftçi
178 345,1237,30 Celaleddin oğlu Mustafa Çiftçi
179 345,1238,1 Azize kızı Nedime Çiftçi
180 346,1243,39 Raif oğlu Ferit ve Refik (İzmir Ödemiş iskan) Çiftçi
181 348,1246,30 Abdullah oğlu Hafız Cavit Çiftçi
182 348,1246,31 Servet oğlu Sami ve Mustafa oğlu Sabri Çiftçi
183 348,1246,32 Mustafa oğlu Sabri ve Mustafa kızı Hakime Çiftçi
184 348,1246,33 Yusuf oğlu Mehmet Çiftçi
185 348,1246,34 Yusuf oğlu Ramazan Çiftçi
186 348,1246,35 Bekir oğlu Mehmet Çiftçi
187 348,1246,36 Bekir oğlu İsmail Çiftçi
188 348,1246,37 Bekir oğlu Kamil Çiftçi
189 348,1246,38 Adem oğlu Mümin Çiftçi
190 348,1246,39 Adem oğlu Hüseyin Çiftçi
191 348,1246,40 Ali Osman oğlu Muhittin Çiftçi
192 348,1246,41 Hamit oğlu Abdülvehhab Çiftçi
193 348,1246,42 Yusuf oğlu Zülfikar Çiftçi
194 348,1246,43 Yusuf oğlu Selahaddin Çiftçi
195 348,1246,44 Yusuf oğlu İbrahim Çiftçi
196 348,1246,45 Osman oğlu Hüseyin Çiftçi
197 348,1246,46 Abidüddin ve Ayşe ve anneleri Çiftçi
198 348,1246,47 Ali oğlu Kamil ve Mümin kızı Münire Çiftçi
199 348,1246,48 Osman oğlu Kadir Çiftçi
200 348,1246,49 Zülfikar oğlu Abuş Çiftçi
201 348,1246,50 Hasan oğlu Şaban Çiftçi
202 348,1246,51 Murtaza oğlu Derviş Çiftçi
203 348,1246,52 Ahmet oğlu Musa Çiftçi
204 348,1246,53 Ali oğlu Ahmet Çiftçi
205 348,1246,54 Şükrü oğlu Ahmet Çiftçi
206 348,1246,55 Hayreddin oğlu Abdülmümin Çiftçi
207 348,1246,56 Yakub kızı Münire Çiftçi
208 348,1246,57 Necip oğlu Ahmet Çiftçi
209 348,1246,58 Necip oğlu Tevfik

Çiftçi

210 348,1246,59 Yasin oğlu Mehmet

Çiftçi

211 348,1246,60 Osman oğlu Vacit

Çiftçi

212 348,1259,24 Zennun oğlu Hasan

Çiftçi

213 348,1259,25 Yaşar oğlu Ali

Çiftçi

214 348,1259,26 Mustafa oğlu Sadullah

Çiftçi

215 348,1259,27 Recep oğlu Saadet

Çiftçi

216 348,1260,6 Kadir oğlu Mümin

Çiftçi

217 348,1260,7 Şehabeddin oğlu Murtaza

Çiftçi

218 348,1260,8 Hasan oğlu Hamit

Çiftçi

219 348,1260,9 Hasan oğlu Recep

Çiftçi

220 348,1260,10 Nasuh oğlu Necip

Çiftçi

221 348,1260,11 Osman oğlu İbrahim

Çiftçi

222 348,1260,12 Sabit çocukları Arife, Fatma, Kadriye, Mustafa

Çiftçi

223 348,1260,13 Hasan kızı Cevriye

Çiftçi

224 348,1260,14 Hasan oğlu Arif

Çiftçi

225 348,1260,15 Hasan oğlu Mahmut

Çiftçi

226 348,1260,16 Zülfü oğlu Kıymet

Çiftçi

227 348,1260,17 Hacı Ali oğlu Yusuf

Çiftçi

228 348,1260,18 Hacı Ali oğlu Osman

Çiftçi

229 348,1260,19 Yusuf oğlu Osman

Irgat

230 348,1260,20 Süleyman oğlu Mehmet

Irgat

231 348,1260,21 Kuzhan kızı Hayrettin ve eşi Üftade

Irgat

232 348,1260,22 Dalyan oğlu Ali Koç

Irgat

233 348,1260,23 Dalyan oğlu İsmail

Irgat

234 348,1260,24 İskender oğlu Müştak

Irgat

235 348,1260,25 Sait Ali kızı ve Osman eşi Münire

Kalburcu

236 348,126,26 Yaşar oğlu Yaşar

Çiftçi

237 348,1260,27 Feyzullah oğlu Hamit

Çiftçi

238 348,1260,28 Nasuh oğlu Latif

Çiftçi

239 348,1260,29 Hamit oğlu Recep

Çiftçi

240 348,1261,1 Molla Velioğlu Ahmet

Çiftçi

241 348,1261,2 Mustafa oğlu Abdül

Çiftçi

242 348,1260,3 Ali Rıza oğlu Nuh

Çiftçi

243 348,1260,4 Mahmut oğlu Mustafa ve Hüseyin oğlu Ahmet

Çiftçi

244 348,1261,5 Yakub oğlu Muhiddin

Çiftçi

245 348,1261,6 Eyüb oğlu Şerafeddin

Çiftçi

246 348,1261,7 Cemi oğlu Nabi

Çiftçi

247 348,1261,8 Kadir oğlu Dilaver

Çiftçi

248 348,1261,9 Halim oğlu Ömer

Çiftçi

249 348,1261,10 Hamit oğlu Faik

Çiftçi

250 348,1261,11 İsmail oğlu Musa

Çiftçi

251 348,1261,12 İsmail oğlu Şaban

Çiftçi

252 348,1261,13 Aliboz oğlu İbrahim

Çiftçi

253 348,1261,14 Bayram oğlu Ali

Çiftçi

254 348,1261,15 Bayram oğlu Süleyman

Çiftçi

255 348,1261,16 Elmas oğlu Rıfat

Çiftçi

256 348,1261,17 Zennun oğlu Hasan

Çiftçi

257 348,1261,18 Bekir oğlu Salim

Çiftçi

258 348,1261,19 Hayreddin oğlu Osman

Çiftçi

259 348,1261,20 Abidin oğlu Faris

Çiftçi

260 348,1261,21 Tahir oğlu Halim

Çiftçi

261 348,1261,22 Yusuf kızı Zeliha

Çiftçi

262 348,1261,23 Hamit oğlu Şemseddin

Çiftçi

263 348,1261,24 İsa oğulları Süleyman ve Ahmet

Çiftçi

264 348,1261,25 Mehmet oğlu Süleyman

Çiftçi

265 348,1262,1 Halim oğlu Hacı Osman

Çiftçi

266 348,1262,2 Salih evlatları Nihat, Kadime, Hatice, Mehdiye ve Mukaddes

Çiftçi

267 348,1262,3 Ali oğlu Abdülhamid

Çiftçi

268 348,1262,4 Abdülaziz oğlu Ali Rıza ve kızkardeşleri Lütfiye ve Kadriye

Çiftçi

269 348,1262,5 Hacı Ali oğlu Abdülaziz

Çiftçi

270 348,1262,6 Hacı Ahmet kızı Ayşe

Çiftçi

271 348,1262,7 Yakub oğlu Hacı Ahmet

Çiftçi

272 348,1262,8 Recep oğlu Resul

Çiftçi

273 348,1262,9 İsa oğlu Kerim

Çiftçi

274 348,1262,10 Mustafa oğlu Üzeyir

Çiftçi

275 348,1262,11 Ali oğlu Mümin

Çiftçi

276 348,1262,12 Ali oğlu Hamit

Çiftçi

277 348,1262,13 Salih oğlu Ahmet

Çiftçi

278 348,1262,14 Adem oğlu Merdan

Çiftçi

279 348,1262,15 Nasuh oğlu Mümin

Çiftçi

280 348,1262,16 Hayreddin oğlu Salih ve Seyfeddin oğlu Necip

Çiftçi

281 348,1262,17 Hasan oğlu Mümin

Çiftçi

282 348,1262,18 Zübeyir oğlu Abdullah

Çiftçi

283 348,1262,19 Mehmet Ali oğlu Salih

Çiftçi

284 348,1262,20 Mehmet Ali oğlu Zübeyir

Çiftçi

285 348,1262,21 Salih oğulları Murtaza, Ali, Recep, Mümin

Çiftçi

286 348,1262,22 Hamit oğlu Mehmet

Çiftçi

287 348,1262,23 Hamit oğlu İbrahim

Çiftçi

288 348,1262,24 Hamit oğlu Abdullah

Çiftçi

289 348,1262,25 Mahmut Çavuş oğlu Mehmet Emin

Çiftçi

290 348,1262,26 Şaban oğlu Hüseyin

Çiftçi

291 348,1262,27 Ahmet oğlu Salim

Çiftçi

292 348,1262,28 Hamit oğulları Hüseyin, Şaban, Bayram ve Mümin

Çiftçi

293 348,1262,29 Ahmet oğlu Abbas

Çiftçi

 

 

 

[1] BOA. TD. 235, s.230,231

[2] BOA. TT.722

[3] BOA. MAD 16045

[4] H.1310/1892-1893 Manastır Vilayeti salnamesi

[5] TFR1.MN:197-1896

 

[6] TFR.1 MN. 1896,  1986